REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PALTERM

I. Informacja o Firmie:

Sklep internetowy działający pod adresem www.palterm.pl zwany dalej PALTEREM, prowadzony jest przez GENERALNY PARTNER LOGISTYCZNY TERMINUS S.C. ul. Octowa 26, 15-399 Białystok, NIP 5423223282, REGON 200667399, mail: kontakt@palterm.pl.

II. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu na stronach www.palterm.pl są przetwarzane przez firmę GENERALNY PARTNER LOGISTYCZNY TERMINUS s.c., z siedzibą Octowa 26, 15-399 Białystok. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu: realizacji umowy, złożonego zamówienia, wystawienia dokumentu sprzedaży i wysyłki towaru. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach promocyjno-marketingowych. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronie http://www.palterm.pl w zakładce „Moje Konto”. Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

III. Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronach PALTERM są wyrażone w złotych polskich (PLN). Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT. Firma GENERALNY PARTNER LOGISTYCZNY TERMINUS s.c. wystawia FAKTURY VAT na życzenie klienta lub PARAGONY po wypełnieniu odpowiednio formularza zamówienia w sklepie internetowym.

IV. Zamówienia

Sklep internetowy www.palterm.pl umożliwia: składanie zamówień dotyczących towarów dostępnych w ramach sklepu internetowego i zawierania umów kupna/sprzedaży towarów na odległość uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne, a także informacje zawarte na stronie PALTERM kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji. GENERALNY PARTNER LOGISTYCZNY TERMINUS s.c. przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.palterm.pl. Zamówienia realizowane są w kolejności zgłoszeń. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, wskazane jest założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia. W przypadku błędnie wypełnionego formularza, zamówienia nie będą przyjmowane. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „W realizacji”. Zamówienia zrealizowane wysyłane są na „ADRES DOSTAWY” wypełniony w formularzu zamówienia. O wysyłce zamawiającemu przekazywana jest informacja o nadaniu statusu „Zrealizowane”. Po poprawnym zakończeniu zamówienia i odebraniu formularza zamówienia przez PALTERM do Klienta automatycznie zostanie wysłana wiadomość na wskazany adres e-mail zawierający specyfikację złożonego zamówienia. Złożone zamówienie Klient może anulować jeżeli nie zostało przekazane do realizacji. Po zrealizowaniu zamówienia jego anulowanie nie jest możliwe. Przy anulowaniu zamówienia prosimy o bezzwłoczny kontakt z Sklepem drogą elektroniczną z informacją o anulowaniu złożonego zamówienia lub kontakt telefoniczny.

V. Dostawa

Towar zamówiony w PALTERM dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich na terytorium Polski. Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki) czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia. Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić fakt w celu uzupełnienia braków. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jej zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, zaleca się sporządzić protokół szkodowy. Możliwy jest również odbiór osobisty zamówienia w siedzibie GENERALNY PARTNER LOGISTYCZNY TERMINUS S.C.

VI. Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta: Przed wydaniem towaru klientowi: Przelew na rachunek bankowy lub płatność on-line. W momencie odbioru towaru: Gotówką do rąk przewoźnika (opcja za pobraniem), w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika. Podczas składania zamówienia przez formularz w PALTERM należy wskazać preferowany sposób płatności: pobranie lub przedpłata (przelew na konto firmowe). PALTERM może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez PALTERM jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

VII. Zwrot towaru przez konsumenta

Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni, zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Termin trzydziestodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia dostarczenia rzeczy przez przewoźnika, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem. Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, umowę kupna/ sprzedaży uważa się za nie zawartą. Klientowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu. Koszty zwrotu towaru ponosi w całości Konsument zwracający towar.

VIII. Procedura reklamacji towarów

Jeżeli zakupiony towar zawiera wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa PALTERM. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru zostanie zweryfikowana przez Sprzedającego, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania. Zwracany towar należy odesłać na adres: GENERALNY PARTNER LOGISTYCZNY TERMINUS S.C. ul. Octowa 26, 15-399 Białystok. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Towar powinien zostać przysłany kompletny, w opakowaniu oraz w przypadku transportu paletowego – z paleta, na której został dostarczony do Konsulenta. Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień. Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży lub dowód zakupu. W przypadku ich braku PALTERM rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w firmie GENERALNY PARTNER LOGISTYCZNY TERMINUS s.c. Po zakończeniu procedury reklamacyjnej towar zostanie odesłany na koszt PALTERM, o ile zgłoszenie reklamacyjne jest zasadne.

IX. Postanowienia końcowe

Prowadzący PALTERM nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.PALTERM.pl. Regulamin Sklepu Internetowego PALTERM nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).